Select your language

Statut Towarzystwa Muzyczno-Artystycznego Sfogato

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne „Sfogato”, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie
Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Towarzystwo może używać nazwy skróconej Towarzystwo „Sfogato”.
3. W języku angielskim nazwa Towarzystwa brzmi: Sfogato Music & Arts Society, a w wersji skróconej:
Sfogato Society.
4. Towarzystwo posiada osobowość prawną. Powołane jest na czas nieokreślony.
§ 2
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kraków.
§ 3
1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działania poza granicami kraju na
terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
§ 4
Towarzystwo może używać znaków i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 5
Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej
autonomii.
§ 6
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw
Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków oraz powoływać biura. Członkowie
Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§ 7
1. Celem Towarzystwa jest prowadzenie wszechstronnej działalności muzycznej, artystycznej, kulturalnej,
naukowej i edukacyjnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach
muzycznych, artystycznych, kulturalnych, naukowych i edukacyjnych.
2. Do podstawowych celów Towarzystwa należą:
1) upowszechnianie kultury muzycznej i artystycznej oraz pogłębianie wiedzy o muzyce i sztuce,
2) promocja muzyki Fryderyka Chopina i interpretacji Chopinowskich,
3) promocja muzyki i sztuki wszystkich epok,
4) promocja muzyki, sztuki i nauki polskiej za granicą,
5) promocja młodych talentów,
2
6) promocja działalności członków Towarzystwa,
7) archiwizowanie dóbr kultury i nauki,
8) publikowanie, wydawanie, nagrywanie,
9) organizowanie konkursów, kursów, festiwali i imprez muzycznych, artystycznych, kulturalnych,
naukowych i edukacyjnych,
10) inspirowanie twórczości muzycznej i artystycznej,
11) upowszechnianie kultury w najszerszym rozumieniu tego słowa,
12) promowanie zdrowia poprzez muzykę i sztukę,
13) wspieranie osób niepełnosprawnych,
14) działalność dobroczynna,
15) działalność na rzecz integracji cudzoziemców.
§ 8
1. Powyższe cele Towarzystwo realizuje poprzez:
1) inspirowanie i popieranie badań oraz opracowań dotyczących życia i twórczości oraz działalności
muzyków, artystów, naukowców,
2) organizację międzynarodowych i krajowych festiwali muzycznych, artystycznych, kulturalnych,
naukowych i edukacyjnych,
3) organizację koncertów, wieczorów artystycznych, wystaw, wernisaży, odczytów prezentujących
muzykę, sztukę, literaturę, poezję różnych epok i kultur,
4) kompletowanie, katalogowanie i opieka nad zbiorami poświęconymi kulturze w najszerszym rozumieniu
tego słowa,
5) inicjowanie dokumentalnych wydawnictw muzycznych, wydawnictw o sztuce, wydawnictw
dotyczących edukacji artystycznej, wydawnictw naukowych oraz prowadzenie własnej działalności
wydawniczej na podstawie obowiązujących przepisów,
6) prowadzenie portali internetowych, a także wirtualnych sal koncertowych, kin, szkół i bibliotek oraz
wydawanie książek i czasopism internetowych,
7) organizację krajowych i międzynarodowych zjazdów, kongresów, konferencji, sympozjów, kursów,
warsztatów muzyków, ludzi sztuki, nauki, kultury itp.
8) popularyzację muzyki, sztuki, literatury, poezji ze szczególnym uwzględnieniem muzyki Fryderyka
Chopina i muzyki polskiej poprzez organizację koncertów, audycji i programów muzycznych, wystaw i
odczytów itp. oraz inspirowanie innych organizacji do działań o podobnym charakterze,
9) prowadzenie specjalistycznej biblioteki i archiwum w zakresie życia muzycznego, artystycznego,
kulturalnego i naukowego ze szczególnym uwzględnieniem regionu Małopolski,
10) inicjowanie i organizowanie międzynarodowej współpracy i wymiany muzycznej, artystycznej,
kulturalnej, naukowej i edukacyjnej utrzymywanie kontaktów z ośrodkami i instytucjami,
stowarzyszeniami, fundacjami, organizacjami pozarządowymi za granicą, a także instytucjami polonijnymi
za granicą:
a) organizację nagrań fonograficznych,
b) udzielanie stypendiów pieniężnych oraz w postaci okresowego utrzymania, wymiany zagranicznej, na
zasadach określonych w regulaminie zatwierdzonym przez Zarząd,
c) organizację koncertów, festiwali muzycznych i artystycznych, warsztatów, konferencji, kongresów,
sympozjów naukowych, wystaw plastycznych,
d) organizowanie innych imprez o charakterze muzycznym, artystycznym, kulturalnym, edukacyjnym i
naukowym: kongresów, konferencji, sympozjów i zjazdów ludzi sztuki, kultury i nauki.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Towarzystwo może wspierać działalność innych podmiotów działających
w celach zbieżnych z Towarzystwem.
3. Towarzystwo może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odpłatną i
nieodpłatną działalność pożytku publicznego poprzez:
1) prowadzenie działalności naukowej, naukowo-technicznej, wydawniczej, oświatowej, w tym również
polegającej na kształceniu uczniów i studentów,
3
2) udzielanie pomocy uczniom, studentom, absolwentom uczelni artystycznych i młodym artystom, w
szczególności będącym w trudnej sytuacji życiowej,
3) wspieranie edukacji młodych talentów,
4) organizowanie imprez charytatywnych,
5) edukację dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez muzykę i sztukę,
6) upowszechnianie muzyki Fryderyka Chopina i muzyki polskiej,
7) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
8) promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
9) pomoc Polonii i Polakom za granicą,
10) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w tym działalność
na rzecz integracji cudzoziemców,
11) promocję młodych artystów i twórców,
12) pielęgnowanie świadomości kulturowej,
13) integrację talentów,
14) międzypokoleniową integrację artystów i odbiorców sztuki,
15) działalność ukierunkowaną na aktywizację społeczną i organizację czasu wolnego seniorów oraz
podejmowanie działań na rzecz polepszenia sytuacji osób starszych,
16) prowadzenie wszechstronnej działalności kulturalnej, także w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz
ochrony środowiska, działalności na rzecz ekologii i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego,
17) pomoc psychologiczną,
18) promocję, profilaktykę i ochronę zdrowia oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych,
19) wspieranie przedsiębiorczości,
20) pomoc prawną, a także rozwijanie świadomości w zakresie prawa, szczególnie prawa autorskiego
wśród artystów i odbiorców sztuki,
21) promocję i rozwój turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kulturowej jako formy
upowszechniania kultury i sztuki,
22) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, zadań w zakresie pomocy społecznej oraz szeroko
rozumianej działalności dobroczynnej.
Rozdział III. Członkowie Towarzystwa
§ 9
1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem
wspierającym Towarzystwa.
2. Towarzystwo posiada członków:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.
Członkowie zwyczajni
§ 10
1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, będąca:
1) obywatelem polskim,
2) cudzoziemcem mającym stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) cudzoziemcem nie mającym stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4
która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Towarzystwa.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd za pomocą uchwały.
§ 11
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa,
2) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z prawem głosowania,
3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Towarzystwo,
4) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Towarzystwa,
5) zgłaszania wniosków co do działalności Towarzystwa.
§ 12
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał Władz Towarzystwa,
2) brania udziału w działalności Towarzystwa i w realizacji jego celów,
3) przestrzegania zasad etyki zawodowej,
4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń.
Członkowie wspierający
§ 13
1.Członkiem wspierającym Towarzystwa może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc
finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji i po podjęciu przez Zarząd uchwały o
przyjęciu osoby w poczet członków.
3. Członkowie wspierający:
1) nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego,
2) mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Towarzystwa,
3) poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
4. Członek wspierający ma obowiązek:
1) opłacanie składek i wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
2) przestrzegania statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.
Członkowie honorowi
§ 14
1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w
działalność i rozwój Towarzystwa.
2. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu albo
co najmniej 4 Członków Towarzystwa.
3. Walne Zebranie Członków może pozbawić członka godności Członka honorowego.
4. Członek honorowy ma prawo:
1) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym,
2) korzystania ze świadczeń i urządzeń Towarzystwa.
5. Do obowiązków członka honorowego należy
1) postępowanie zgodne z postanowieniami statutu,
2) podporządkowanie się uchwałom władz Towarzystwa,
3) udział w pracach Towarzystwa.
6. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich i innych należności obowiązujących w
Towarzystwie.
5
§ 15
1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Towarzystwa złożonej
na ręce Zarządu,
2) wykluczenia przez Zarząd:
a) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań,
przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
b) z powodu rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień
i uchwał władz Towarzystwa,
c) z powodu prowadzenia działalności na szkodę Towarzystwa,
d) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Towarzystwa.
3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
2. W przypadku gdy utrata członkostwa następuje na podstawie uchwały Zarządu, zainteresowanemu
członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia
stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Do czasu
rozpoznania odwołania, zainteresowany jest zawieszony w prawach członka. Uchwała Walnego Zebrania
Członków jest ostateczna.
3. Osoby, które dobrowolnie wystąpiły lub zostały skreślone mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do
Towarzystwa jednak nie wcześniej niż po upływie roku od daty wystąpienia lub wykluczenia oraz po
uprzednim uregulowaniu zaległych składek członkowskich przypadających na dzień ustania ich
członkostwa.
4. Osoby, które zostały wykluczone mogą ubiegać się o ponowne przyjęcie do Towarzystwa po upływie
okresu kary orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.
5. Zarząd na uzasadniony wniosek zainteresowanego, może podjąć uchwałę o przywróceniu
byłemu członkowi Towarzystwa członkostwa z zachowaniem ciągłości przynależenia.
§ 16
Rejestr członków Towarzystwa prowadzi Zarząd.
Rozdział IV. Władze Towarzystwa
§ 17
Władzami Towarzystwa są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 18
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna Towarzystwa wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu
jawnym zwykłą większością głosów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania
tajnego wtedy należy powołać komisję skrutacyjną.
2. W razie, gdy skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania
kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie
organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§ 19
Kadencja wszystkich wybieralnych władz Towarzystwa trwa 5 lat.
6
Walne Zebranie Członków
§ 20
1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków.
2. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co pięć lat, jako
sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku
obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
1) w pierwszym terminie - co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych,
2) w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu - bez
względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania. O możliwości odbycia się zebrania w tym samym
dniu 30 minut później od pierwszego terminu członkowie powinni zostać zawiadomieni w zaproszeniu na
pierwszy termin zebrania.
6. Za obecnych uznaje się także członków, którzy upoważnili pisemnie innych członków
zwyczajnych do udziału w głosowaniach w ich imieniu. Umocowanie nie obejmuje
głosowania w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Walnego
Zebrania Członków oraz wyboru lub odwołania członków organów Towarzystwa.
7. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 2 miesięcy od daty zgłoszenia
wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
§ 21
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,
2) uchwalanie zmian statutu,
3) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
Zarząd
§ 22
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego
Zebrania Członków, reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa i wiceprezesa.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia
Zarządu zwołuje prezes.
7
4.Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy jego członków w tym prezesa lub wiceprezesa.
5. W przypadku równowagi głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
§ 23
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa,
2) realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
3) zarządzanie majątkiem Towarzystwa,
4) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
5) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6) współpracowanie z innymi stowarzyszeniami i grupami twórczymi,
7) przyjmowanie i wykluczanie członków Towarzystwa,
8) zwoływanie Walnego Zebrania,
9) ustalanie wysokości składek członkowskich.
Komisja Rewizyjna
§ 24
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 3 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.
4. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w drodze uchwał, w głosowaniu jawnym zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy składu. W przypadku równowagi głosów przeważa głos
Przewodniczącego.
§ 25
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola całokształtu działalności Towarzystwa,
2) ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
3) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków wraz z oceną działalności Towarzystwa i Zarządu
Towarzystwa,
4) wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o udzielanie absolutorium Zarządowi,
5) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
6) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 26
1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
3) dotacje, subwencje, udziały, lokaty.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa.
3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa
podejmuje Zarząd.
8
Sposób reprezentacji
§ 27
Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest
Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu działających łącznie.
§28
Towarzystwo nie prowadzi działalności gospodarczej.
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 29
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków bezwzględną
większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
§ 30
1. Uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością
2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.

Sfogato Festival 2023